Termeni și Condiții

Desfășurare Tombolă: Ajută-ne să îți oferim informațiile care contează

 SECȚIUNEA  1. ORGANIZATOR

1.1.1 SC KLAIN SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Partizanilor nr. 33, înregistrata la RC nr J12/4659/2007, CUI 22644789, denumită în continuare Organizatorul.

1.1.2. Modalitatea de derulare a concursului, conform stipulărilor din prezentul regulament este obligatorie pentru participanți. Acest regulamentul oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile în România. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica acest regulament, respectând condițiile legale și făcând publicitatea necesara în legătură cu o asemenea potențială modificare.

1.1.3 Concursul se va desfășura online, în România, pe pagina de campanie a Organizatorului http://bunadimineata.ro/

1.1.4.Concursul se desfășoară în perioada: 21.04 – 31.05 2017.

SECTIUNEA 2. DREPTUL DE PARTICIPARE

2.1. La acest Concurs poate participa orice persoana fizică, cu vârsta de minim 18 ani la data de începere a Concursului, cu domiciliul/reședința în România și care este de acord să respecte mecanismul de participare descris la SECȚIUNEA 3 de mai jos.

2.2. Nu pot participa la Concurs angajații Organizatorului și ai celorlalte companii implicate în organizarea și derularea Concursului precum și familiile acestora.

2.3. Participarea la Concurs implică cunoașterea și acceptarea integrala, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

2.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica orice utilizator la propria alegere, care nu respecta termenii jocului sau care încearcă să manipuleze jocul.

SECTIUNEA 3. MECANISMUL CONCURSULUI

3.1. Participanții care îndeplinesc condițiile precizate la secțiunea de mai sus (DREPTUL DE PARTICIPARE), pot fi declarați câștigători ai premiilor prezentei Campanii, așa cum vor fi ele prezentate la SECTIUNEA 4. PREMIILE de mai jos, în condițiile în care respectă mecanismul descris la aceasta secțiune.

3.2. Utilizatorii vor completa chestionarul (accesând http://bunadimineata.ro/sondaj-de-opinie/), iar în cadrul acestuia vor completa câmpul care cere adresa de email și vor confirma faptul că doresc să fie incluși în tombolă.

3.3. După respectarea pașilor descriși anterior, Organizatorul se obligă să:

  1. Valideze înscrierea
  2. Introducă email-ul participantului în baza de date a câștigătorilor
  3. Să anunțe pe email câștigătorul

3.6. Desemnarea câștigătorilor

  1. Câștigătorii vor fi aleși aleatoriu dintre cei care îndeplinesc condițiile descrise mai sus.

SECTIUNEA 4. PREMIILE

Se vor acorda următoarele premii:

  • 20 de căni inscripționate cu logo-ul BunaDimineata.ro
  • 1 voucher în valoare de 200 lei, folosibil pe Emag.ro

SECTIUNEA 5. ACORDAREA PREMIILOR ȘI DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR.

5.1. Premiile vor fi trimise prin Curier, în termen de 21 de zile calendaristice la adresa trimisă prin email (nume, prenume, adresa poștală completă, nr.de telefon). Dacă un premiu se întoarce la sediul Expeditorului, în acest caz Organizatorul, datorită faptului că expeditorul (câștigătorul premiului respectiv) nu l-a ridicat de la poștă sau nu a putut fi contactat de către firma de curierat, se consideră că câștigătorul a refuzat premiul și astfel a renunțat la el.

SECTIUNEA 6. DISPOZIȚII FINALE

6.1. Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial și că datele lor personale completate de aceștia pe formularul de înscriere, să între în baza de date a Organizatorului în scopul desemnării participanților și validării acestora conform prezentului regulament. Organizatorul se obligă să le respecte acestora drepturile prevăzute de legea 677/2001.

6.2. La cererea expresă a câștigătorilor, Organizatorul va asigura acestora dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, publicată in M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 și normelor emise în aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, participanții vor trimite Organizatorului, o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată în acest sens.

6.3. Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncționalități în derularea Concursului ca urmare a acțiunilor unor terți.

6.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a sista în orice moment Concursul, în cazul in care se deschide împotriva sa procedura insolvenței.

6.5. În cazul în care între Organizator și participanții la Concurs apar litigii, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigii vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente din Cluj Napoca.

SECȚIUNEA 7. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

7.1. SC Klain SRL este autorizată și înregistrată la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu nr. 776101254658, si respectă cerințele Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.